Site Loader

Máte ve své povaze zabudovanou touhu neustále posouvat své vědomosti kupředu, přičemž nepovažujete poznatky získané během dlouhých hodin na univerzitě, základní škole, gymnáziu či jiné absolvované úrovni vzdělání za dostatečné a chcete ve studiu pokračovat sami? Proč se však příliš nevyplatí spoléhat na perfektní výsledek z pouhého opakování si ve vlastním působišti bez jakéhokoliv vzájemného navštěvování se s lektorem nebo konkrétní třídy?

kancelář – místo k sebevzdělávání

Nemá kdo Vás k tomu tlačit. Jelikož veškerá organizace spadá na Vás, snadno může dojít k tomu, že ztratíte motivaci pokračovat, či si zkrátka nebudete schopni naleznout dostatek času a raději upřednostníte jiné, ačkoli méně důležité záležitosti, až se od zlepšování úplně odkloníte.

Nevíte, jakým tématem navazovat. Stane se pro Vás správná posloupnost témat složitější, neboť doplňovat si smysluplně látky mezi ostatní bude činit poměrně velkou komplikaci. Pokud se rozhodnete jít podle školského vzdělávacího programu, naopak se budete potýkat s nezájmovými oblastmi sféry.
studium za pomocí elektroniky

Na ničem se neodráží Váš posun. Bez systému známkování, projevování rozdílů a zvyšování úrovně na základě porovnání s ostatními zde neexistuje možnost vidět z dlouhodobého hlediska svoje posouvání se na následný level, navíc neaplikujete svá naučená fakta a nelze je poměřovat s jinými osobami.

Není, kdo by vás upozornil na chyby a výjimky. Jakmile se dopustíte přeřeku či narazíte na věc neodvoditelnou dle pravidel, nevlastněním lektora ztrácíte možnost včasného zjištění takového omylu. To vede k zafixování si nesprávných výslovností, špatně sestavených souvětí, nevhodné použití spojek či nespisovných výrazů a nerozlišování drobných odlišností mezi synonymy.

Zvolením osobních kurzů či pravidelné navštěvování kolektivních přednášek doladíte nedostatky a vyhnete se vzniku dalších, nicméně domácí forma vzdělávání s sebou nese i řadu výhod, proto ji nelze plně odsoudit.